Czech Whistleblower Information

Czech | English

Informace pro oznamovatele společnosti HID Czech s.r.o.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) Společnost HID Czech s.r.o zřídila vnitřní oznamovací systém.

HID Czech s.r.o přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost HID Czech s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 Zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost HID Czech s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) Zákona.

Pro podání svého oznámení můžete využít následující možnosti:

  • písemně prostřednictvím uvedeného e-mailu [email protected] , poštou nebo prostřednictvím níže uvedeného odkazu
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

HID Czech s.r.o. jmenovala podle Zákona tyto příslušné osoby:

Irina Glausová, +420 777 264 534
Marco Mancini, +420 777 264 534

Poštovní adresaHID Czech s.r.o Thámova 183/11, 186 00 Praha 8, (při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku i jméno některé z výše uvedených příslušných osob)

HID online oznamovací systém: https://report.whistleb.com/en/assaabloy 

Aby mohla být oznamovateli poskytnuta ochrana v souladu se Zákonem, je nutné: 

  • aby byl oznamovatel identifikován alespoň jménem a příjmením, popř. datem narození či jinými jednoznačnými identifikátory, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu Zákona. 
  • aby měl oznamovatel, vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle Zákona sankcionováno.

Externí oznamovací systém v České republice

Můžete také podat své oznámení Ministerstvu spravedlnosti, které zřizuje externí oznamovací kanál zde:  https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení výlučně z hlediska působnosti zákona a příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. 

Pověřené osoby ministerstva neprovádějí ve společnosti žádné prošetřování důvodnosti oznámení ani nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného závadného stavu. Oznámení pouze předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci. 

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde:

Informace pro oznamovatele dle zákona o ochraně oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz)


Information for whistleblowers of HID Czech s.r.o.

In accordance with Act No. 171/2023 Coll. on the protection of Whistleblowers (the "Act"), HID Czech s.r.o. has established an internal whistleblowing system. 

HID Czech s.r.o. receives and handles notifications submitted by persons who are in a basic employment relationship with it or by persons performing volunteer work, professional practice or internship for it or who have applied for a job or other similar activity with it. In accordance with the provisions of Section 9 Article 2(a) and (b) point (3) of the Act, HID Czech s.r.o. excludes the acceptance of notifications from a person who does not perform work or other similar activity for HID Czech s.r.o. as referred to in Section 2 Article 3 (a), (h) or (i) of the Act.

You can use the following options to submit your notification:

  • in writing via the email address provided [email protected], by post or via the link below
  • by telephone using the telephone contacts listed below
  • in person (contact us at the email address below to arrange a personal submission)

HID Czech s.r.o. has appointed the following competent persons under the Act:

Irina Glausová, +420 777 264 534

Marco Mancini, +420 777 264 534

Postal address: HID Czech s.r.o Thámova street 183/11, 186 00 Prague 8, (if using this method of submission, please also indicate the name of one of the above-mentioned competent persons on the envelope)

HID online notification system: https://report.whistleb.com/en/assaabloy 

In order for the whistleblower to receive protection under the Act, it is necessary to: 

  • The whistleblower must be identified at least by first and last name, or date of birth, or other unique identifiers from which the identity of the whistleblower can be inferred. Anonymous notifications are not considered to be notifications within the meaning of the Act. 
  • The whistleblower must have reasonable grounds to believe, in light of the circumstances and information available to him at the time of the notification, that the facts reported or disclosed by him are authentic and true. Therefore, facts knowingly false cannot be reported. Such conduct may be sanctioned under the Act.

External whistleblowing system in the Czech Republic

You can also submit your notification to the Ministry of Justice, which has set up an external whistleblowing channel here https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

The Ministry's authorised persons evaluate the notification solely in terms of the scope of the Act and the jurisdiction of the public authority that should deal with the notified infringement. 

The Ministry's authorised persons do not carry out any investigation into the validity of the notification or propose measures to prevent or remedy the defect identified. They merely forward the notifications as suggestions for further investigation to the public authorities. 

Further information can be found on the Ministry of Justice website here:

Informace pro oznamovatele dle zákona o ochraně oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz)